Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Psychoterapeutka, Bratislava

2004 som absolvovala magisterské štúdium na katedre pedagogiky FIF UK v Bratislave. Pracovala som v pedagogicko–psychologickej poradni pre deti a mládež v Bratislave ako špeciálny a sociálny pedagóg. V r. 2010 som ukončila doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore pedagogika/pedagogické poradenstvo. Súbežne s doktorandským štúdiom som bola v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku, ktorý som ukončila v r. 2012. Tento výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze som absolvovala v Prahe pod záštitou spoločnosti SLEA, ktorá poskytuje vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii. Výcvik spĺňa kritériá Českej psychoterapeutickej spoločnosti (ČLS JEP) a Európskej psychoterapeutickej asociácie (EAP). V súčasnosti pracujem ako psychoterapeut a ako vysokoškolský pedagóg na FIF UK. Na svojej životnej ceste som mala možnosť na rôznych kurzoch a seminároch študovať aj arteterapiu, muzikoterapiu, dramaterapiu a i. Napokon som zakotvila v existenciálnej analýze a logoterapii, v ktorej podľa potreby využívam aj techniky zo spomínaných oblastí, aby terapia bola celostná, pôsobiaca na viacerých úrovniach existencie.

Zobraziť autorov profil