Tak ako na individuálnej psychoterapii pracuje psychológ s klientom individuálne a na párovej terapii sa so psychológom stretáva manželský či partnerský pár, rodinná terapia, rovnako ako rodinné poradenstvo, pracuje súčasne s celou rodinou. Psychológ sa tu stretáva súčasne s celou rodinou, teda s manželmi i ich deťmi. Takýto spôsob práce má svoje významné špecifiká, pre ktoré sa značne líši od individuáneho poradenstva.

Rodinné poradenstvo či terapia vychádza z tzv. systemickej tradície, ktorý vníma rodinu ako systém, v ktorom jednoliví členovia nie sú navzájom nezávislí, ale existujú medzi nimi určité vzťahy, roly, závislosti a určitá dynamika. V rodine, tak ako v každom systéme, je všetko navzájom previazané a zmena v každom jednotlivcovi spôsobí zmenu vo všetkých vzťahoch, a následne i všetkých ostatných jednotlivcoch. Ako sa možno dovtípiť, tento typ psychologického poradenstva je vhodný predovšetkým pre ľudí, ktorých problém sa točí okolo rodiny, a ktorí majú pocit, že v ich rodine sa kdesi stráca energia a s ňou i vzájomné spojenie.

Avšak v prvom rade je rodinné poradenstvo odborná pomoc prvej voľby pre problémy, ktoré sa prejavujú na dieťati.

Prečo by sa do problémov dieťaťa mala zapájať celá rodina? Pretože či si to priznáme alebo nie, svetom dieťaťa do istého veku je jeho rodina. Akokoľvek sa dieťa môže stretávať i s rovesníkmi, medzi ktorými môže pociťovať ťažkosti a cítiť frustráciu, nič nie je pre dieťa tak dôležité ako rodina. Minimálne do počiatočných štádií puberty sa v podstate dá povedať, že dieťa je iba predĺžením rodiny a jeho trápenie je priamym dôsledkom trápení a problémov v jeho rodine. To platí i v prípade, že si to samotné dieťa neuvedomuje, a vôbec to nemusí znamenať, že ho jeho rodičia bijú, alebo sa jeho rodičia rozvádzajú. Dieťa je mimoriadne citlivé na celkovým “barometrom“ na atmosféru v rodine, vrátane jej najjemnejších odtieňov.

Rodinná terapia či poradenstvo je tu teda pre rodičov, ktorí si uvedomujú, že môžu obaja niesť svoj vlastný diel zodpovednosti na určitom probléme, ktorého nositeľom je zvyčajne jedno či viac ich detí, žijúcimi s rodičmi pod jednou strechou. Rovnako je samozrejme možné, aby rodinnú terapiu vyhľadal rodič, ktorý vychováva svoje dieťa či deti sám. V praxi vyzerá tak, že so psychológom na pravidelnej báze spoločne stretáva celá rodina, pričom psychológ skúma dynamiku ich vzájomných vzťahov a hľadá jej aspekty, ktoré je potrebné zmeniť. Psychológ si súčasne vypočuje a skúma pohľad na rodinu a vzťahy v nej z perspektívy každého jej člena, a spravidla ovláda psychologické metódy, vďaka ktorým dokáže do väčšej či menšej miery porozumieť i vnímaniu a pocitom malého dieťaťa. Niekedy sa stretáva s celou rodinou súčasne, inokedy si zvlášť vypočuje rodičov a zvlášť dieťa. Na konci dňa sa však rodinný poradca vždy snaží poznať situáciu v rodine čo najobjektívnejšie z pohľadu všetkých zúčastnených, aby následne mohol poukazovať na problematické aspekty ich vzťahov a navrhnúť konkrétne kroky, ktoré by rodine mohli pomôcť v k odstráneniu daného problému.

Rodinná terapia či poradenstvo je v prvom rade preferovanou formou liečby detí s neurotickými poruchami. Jej alternatívou je detské poradenstvo, pri ktorom sa psychológ stýka s dieťaťom skôr osamote a s rodičom (s jedným alebo oboma) sa stretáva následne skôr preto, aby s ním prediskutoval jeho podiel zodpovednosti na problémoch jeho dieťaťa a navrhol mu opatrenia, ktoré by mohli viesť k uzdraveniu dieťaťa. Detský psychológ získava informácie o koreňoch problému dieťaťa nie na základe skúmania celej rodiny, ale predovšetkým od dieťaťa, a to prostredníctvom hry, kresby či iných psychologických metód, ktoré volí v závislosti na jeho veku.

Rodinné poradenstvo sa tiež podstatne líši od párového poradenstva, zameraného špeciálne na podporu vzťahu medzi manželmi, a to do hĺbky, do akej rodinné poradenstvo tento vzťah nikdy nepodchytí. Zodpovední rodičia by si mali byť vedomí, že ich nefunkčný či problémový manželský vzťah môže vplývať na psychické zdravie ich dieťaťa pravdepodobne viac, než si dokážu predstaviť, a pokiaľ sú si problémov vo svojom vzťahu vedomí, možno že to najlepšie, čo môžu svojmu dieťaťu darovať, je ich vlastná účasť na párovej terapii. V každom prípade je však rodinné poradenstvo dobrý odrazový mostík pre všetky rodiny, ktoré majú pocit, že to v nich “viazne”. Rodinné poradenstvo nemusí byť miestom, kde sa ich problémy hneď vyriešia, môže však byť miestom, kde zistia, že pre celkové uvoľnenie atmosféry v ich rodine bude tým najvhodnejším krokom napríklad návšteva párového terapeuta, alebo dokonca aj individuálna terapia niektorého z členov rodiny.

Mgr. Martin Oravec

Mgr. Martin Oravec

Som zakladateľ projektu VHLAVE.SK. Založil som ho s cieľom zhromaždiť na jednom mieste ľudskou rečou podané, konzistentné a explicitné informácie v oblasti tak chaotickej, ako je psychológia, psychoterapia a duševné zdravie. Nikdy ma neuspokojil rozporuplný a polovičatý spôsob, akým sú informácie tohto druhu prezentované štandardne, a tak som sa rozhodol to spraviť inak, hoci psychoterapiu nevykonávam.

Zobraziť autorov profil